0
Kosár tartalma
Az Ön kosara üres
Főoldal Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

« Vissza az előző oldalra

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelem:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

http://www.fabion.hu/

 

Fogalom:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

 A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).


A látogatóinktól többek között e-mailben, telefonon vagy a weboldal használatán keresztül megszerzett személyes adatok feldolgozása a Fabion Kft. felelőssége. Jelen adatvédelemről szóló nyilatkozatunkban ismertetjük, hogyan kezeljük ezeket a személyes adatokat.

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és mire használjuk fel azokat?
Személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

 • Megrendelések kiszállítása
  Megrendelése leadásakor meg kell adnia a (cég) nevét, e-mail-címét, címét/címeit, fizetési adatait és adott esetben a telefonszámát. Ezekre az információkra szükségünk van a megrendelés feldolgozásához, az Ön tájékoztatásához, valamint a megrendelés lehető leggyorsabb és legzökkenőmentesebb teljesítéséhez.
 • Felhasználói fiók
  Ha felhasználói fiókot kíván létrehozni weboldalunkon, meg kell adnia néhány adatot, többek között a (cég) nevét, a címét/címeit, a telefonszámát, az e-mail-címét, a szállítási és fizetési adatait, valamit az érdeklődési körét. Ezeket az adatokat rögzítjük a rendszerünkben. Emellett a korábbi megrendeléseinek adatait is megőrizzük, így könnyedén visszakeresheti azokat felhasználói fiókjában. Ezeket a személyes adatokat a megrendelési folyamat lebonyolítása és javítása érdekében dolgozzuk fel.
 • Szerviz/garancia/termék visszavétele
  Számos különböző szolgáltatást nyújtunk termékeink javításához, garanciájához és visszavételéhez kapcsolódóan. Ahhoz, hogy megállapítsuk, érvényes-e a garancia az adott termékre, vagy alkalmas-e a termék javításra, felhasználjuk a megrendelési adatait és az Ön által megadott személyes adatokat.
 • Weboldalunk, szolgáltatásunk és üzletünk fejlesztése
  Folyamatosan azon dolgozunk, hogy javítsunk szolgáltatásaink minőségén. Ennek érdekében cégünk vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél felveheti a kapcsolatot Önnel, hogy felmérje, szeretne-e Ön részt venni fogyasztói felmérésünkön vagy piackutatásunkban. Ez a kapcsolatfelvétel semmiféle kötelezettséget nem von maga után.
 • Hitelképesség ellenőrzése
  Amennyiben Ön ügyfelünk lesz, és vásárlásakor előlegfizetési lehetőséggel él, cégünk vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél ellenőrizheti a hitelképességét. Szükség esetén abban az esetben is eltárolhatjuk és feldolgozhatjuk a személyes adatait, ha ezzel megakadályozunk bizonyos, a weboldalunkon történő visszaéléseket és illegális tevékenységeket. Kötelesek vagyunk átadni ezeket az információkat például kormányzati vagy bírósági rendelkezések alapján, vagy amennyiben jogi (büntetőjogi) eljárásokban szükség van azokra.

 

Hogyan kezeljük a személyes adatok bizalmasságát és azok harmadik féllel történő megosztását?
Értékeljük a belénk vetett bizalmát, és adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Ezért megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket ahhoz, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket és a személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáféréseket. Ezek az intézkedések biztosítják, hogy adataihoz kizárólag a szükséges személyek férhessenek hozzá, a hozzáférés biztonságos legyen, a biztonsági intézkedéseket pedig rendszeresen ellenőrizzük. Adatait természetesen nem tároljuk a jelen Adatvédelmi és sütikről szóló nyilatkozatban megnevezett célok eléréséhez szükségesnél hosszabb ideig,és harmadik felek számára sem értékesítjük azokat. Adatait kizárólag abban az esetben továbbítjuk harmadik felek részére, ha arra Ön kifejezetten engedélyt ad, illetve ha az alábbiak valamelyike azt megkívánja:

 • megrendelésének feldolgozása;
 • kérdéseinek megválaszolása;
 • garancia és szerviz vállalása;
 • weboldal és/vagy szolgálatások minőségének javítása;
 • promóciók és versenyek meghirdetése, elemzése;
 • fogyasztói felmérés vagy piackutatás elvégzése;
 • felhasználási feltételeink betartatása;
 • a kiszámlázott díjak beszedése.

Személyes adatait abban az esetben is megoszthatjuk harmadik felekkel, ha a jogszabályok azt előírják vagy lehetővé teszik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy személyes adatait megosszuk leányvállalatainkkal.

Munkavállalóink és az általunk megbízott harmadik felek kötelesek tiszteletben tartani az Ön adatainak bizalmas jellegét, betartani a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és megfelelően védeni az Ön adatait. Ennek biztosítása érdekében megkötöttük a szükséges megállapodásokat ezekkel a harmadik felekkel. Emellett csak abban az esetben vesszük igénybe Európai Unión kívüli harmadik felek szolgáltatásait, ha azok az EU területén belül alkalmazott előírásoknak megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy adatvédelemről szóló nyilatkozatunk nem vonatkozik a weboldalunkon hivatkozott külső weboldalakra. Éppen ezért nem tudjuk garantálni, hogy ezek a harmadik felek megbízható és biztonságos módon kezelik az Ön személyes adatait. Javasoljuk, hogy az ilyen weboldalak használata előtt minden esetben olvassa el az adott harmadik fél saját

 

Hogyan veheti fel a kapcsolatot a Fabion Kft -vel?
Az Adatvédelemről szóló nyilatkozatunkkal kapcsolatos további kérdése esetén forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:

Fabion Kft.

H-4030 Debrecen

Diószegi út 32.

Kereskedelem:          +36/70 602-01-66      ertekesites@fabion.hu

                                                                                    info@fabion.hu

 

 

2019 - 2020 © Fabion - Minden jog fenntartva